Levas Kovarskis
Psychiatrist, psychoanalyst, IPA member
In spite of its enormous influence upon almost every aspect of Western culture, psychoanalysis remained largely a treatment method, a part of medicine and psychiatry for a professional community of psychoanalysts themselves. In author's view, this medical and scientific identity brought some benefits, yet precluded both professionals and public at large to acknowledge and use proactively in social life the new moral imperative embedded in psychoanalytic practice. This imperative can be defined by the word "consciousness", which when applied as both moral demand and mental practice (as it is used in psychoanalysis proper), means the refusal to use any a priori dogma for moral issues but always take into emphatic consideration the joy and suffering of a human being, including one own's.

Levas Kovarskis
LEVAS KOVARSKIS
Omien sanojensa mukaan
Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa yksityisvastaanotollani kliinisen työn parissa – hoidan ihmisten psyykkisiä sairauksia, teen psykoanalyysia ja psykoterapiaa. Lisäksi teen opetustyötä ja työnohjausta. Viime aikoina olen kasvavassa määrin kiinnostunut kulttuuripsykologiasta ja kulttuurista ilmiönä ylipäätään. Päätoiveeni on kuitenkin kehittää ja muokata psykoanalyysin asemaa yhteiskunnassa. Toivoisin psykoanalyysista muodostuvan lääketieteellisen hoitomuodon sijasta uudeksi eettisen maailmankatsomuksen perusteeksi, joka vaatii nykyihmiseltä uutta moraalia (kutsun tätä NewPsy-aikakaudeksi). Ajatus ei suinkaan ole uusi – mainittakoon S. Freud itse, Thomas Szasz, Paul Ricoeur ja Philip Rieff. Tähän asti erilaiset koulutukset ja instituutit ovat käyttäneet lääketieteellistä ajatusmallia kouluttaessaan psykoanalyytikoista "hoitohenkilöitä" ja "tiedemiehiä". Tämä on palvellut ammattiimme statusta ja taloudellista hyvinvointia tiettyyn pisteeseen asti. Tiedettä psykoanalyysi ei kuitenkaan ole ja hoitomuotona sen tehokkuus psykiatrisiin sairauksiin on vaikeasti todettavissa. Tämän johdosta lääketieteeseen painottuva hahmotustapa on nakertanut psykoanalyysin hengen ja siten mahdollisesti myös estänyt sen laajemman hyödyntämisen ja rahoittamisen tarkoituksenmukaisemmilla keinoilla. Mielestäni tämä täyttyy muuttaa ja ennen kaikkea – meidän, ammattilaisten käsitys omasta ammattistamme. Tämän syvemmän ja johdonmukaisemman käsityksen kautta, yhteiskunta voi vuorostaan kehittyä eheämmäksi, rakentaa uuden arvopohjan ja kenties jopa uuden, yleisinhimillisen maailmankatsomuksen. Juuri tätä suunta pyrin kykyjeni mukaan edistämään.
LEVAS KOVARSKIS
Savais žodžiais tariant
Šiuo metu dirbu klinikinį darba daugiausia savo privačiame kabinete – gydau psichines ligas, atlieku psichoanalizę ir psichoterapiją, be to, daug dėstau ir supervizuoju. Pastaruoju metu vis labiau domiuosi kultūros psichologija bei apskritai kultūra kaip reiškiniu. Tačiau esminis mano tikslas – vystyti psichoanalizę ir naujai apibrėžti jos padėtį visuomenėje. Tikiuosi, kad psichoanalizė nustos būti viena iš medicininio gydymo būdų ir taps nauja etine pasaulėžiūra, reikalaujančia iš šiuolaikinio žmogaus naujos moralės (vadinu tai NewPsy laikotarpiu). Mintis anaiptol nėra nauja, ją kėlė ir pats S. Freud, Thomas Szasz, Paul Ricoeur, Philip Rieff bei kiti. Iki šiol įvairios mokymo įstaigos, ruošdamos psichoterapeutus ir psichoanalitikus, naudojo medicininį ir mokslinį šios profesijos modelį. Iki tam tikro laiko toks modelis buvo naudingas, nes suteikė šioms profesijoms statusą ir gerbūvį.Tačiau psichoanalizė nėra mokslas ir jos poveikį psichinių ligų gydymui sunku įrodyti. Todėl medicina paremtas jos suvokimas pakirto psichoanalizės dvasią ir kliudė platesniam jos pritaikymui bei adekvatesniam finansavimui. Manau, kad tai reikia keisti, o visų pirma reikia keisti mūsų pačių, dirbančių profesionalų, požiūrį. Šis gilesnis požiūris gali sustiprinti visuomenę, sukurti naują vertybių sistemą ir tuo prisidėti kurian humaniškesnę pasaulėžiūrą. Būtent šiai krypčiai ir stengiuosi pagal išgales atstovauti.
ЛЯВАС КОВАРСКИС
С его собственных слов
В настоящее время я в основном занят частной практикой – консультирую пациентов, занимаюсь психоанализом и психотерапией, супервизирую и учу в Финляндии и других странах. В последние годы мой интерес сместился с клиники к т.н. культурной психологии, а также культуре вообще как феномену. Однако мои самые заветные профессиональные мечты связаны с новым определением места психоанализа и психотерапии в обществе. Провозгласив себя частью медицины и наукой, психоанализ обеспечил себе известный статус и доходы, но в целом подорвал дух профессии и в конечном итоге создал препятствие адекватному финансированию. Мы оказываем моральную, а не медицинскую помощь (я называю этот поворот «NewPsy»). Мысль сама по себе отнюдь не новая. Её развивали уже многие, упомяну лишь самого З. Фрейда, Томаса Сцасца, Пол Рикёра и Филипа Риффа. До сих пор обучающие институты пользовались медицинской и научной моделью. И такое понимание должно стать краеугольным камнем в понимании (прежде всего нашем собственном). Будучи правильно определён, психоанализ может куда больше способствовать интеграции общества, развитию новой системы ценностей и даже распространению более гуманного мировоззрения. Этому я и стараюсь способствовать по мере сил.
Levas Kovarskis
+358 40 5524 274 (call after 8:00 PM)
leo.kovarskis@gmail.com
Töölöntorinkatu 4 B, 00260 Helsinki, Finland

NEWPSY INSTITUTE & SOCIETY

+7 495 185 01 10
info@newpsy.org
Bol'shoy Lyevshinskiy, 17-2, 119034 Moscow, Russian Federation

Training programs and seminars for russian-speaking audience

https://newpsy.org/ru